Дом здравља Сврљиг

Др Љубинко Ђорђевић

Телефон за хитне позвие

Радно време

24/7

РАСПОРЕД Рада лекара

Др Љубинко Ђорђевић

Права и обавезе пацијената (Закон о правима пацијената)

Права и обавезе пацијената (Закон о правима пацијената)
Права пацијената
Право на доступност здравствене заштите
Право на информације
Право на превентивне мере
Право на квалитет пружања здравствене услуге
Право на безбедност пацијента
Право на обавештење
Право на слободан избор
Право на друго стручно мишљење
Право на приватност и поверљивост
Право на пристанак
Право на увид у медицинску документацију
Право на поверљивост података о здравственом стању пацијента
Право пацијента који учествује у медицинском истраживању
Право детета у стационарним здравственим установама
Право пацијента да на сопствену одговорност напусти стационарну здравствену установу
Право на олакшавање патњи и бола
Право на поштовање пацијентовог времена
Право на приговор
Право на накнаду штете

Дужности пацијената
Одговорност пацијента за лично здравље:
Активно учествује при заштити, очувању и унапређењу свог здравља
У потпуности информише надлежног здравственог радника о истинитим подацима о свом здравственом стању
Придржава се упутстава и предузима мере прописане терапије од стране надлежног здравственог радника
Одговорност пацијента према другим корисницима здравствених услуга:
Пацијент је дужан да поштује права других пацијената
Одговорност пацијента према другим здравственим радницима, односно здравственим сарадницима:
Пацијент је дужан да се према здравственом раднику односи са поштовањем и уважавањем
Забрањено је ометање здравственог радника при пружању здравсвене заштите
Пацијент је дужан да информише здравствену установу о промени адресе или телефонског броја

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

– Снежана Милутиновић, дипломирани правник

Радетова 31

18000 Сврљиг

Тел. 018/821-018

Радно време од 07-15 сати.

Службе дома здравља
Контакт информације