Дом здравља Сврљиг

Др Љубинко Ђорђевић

Телефон за хитне позвие

Радно време

24/7

РАСПОРЕД Рада лекара

Др Љубинко Ђорђевић

Конкурс за именовање директора

На основу члана 136 став 1 тачка 8 Закона о здравственој заштити ( «Сл.гласник РС « бр. 107/2005, 72/2009, 88/2010, 99/2010 и 57/2011, 119/2012, 45/2013, 93/2014,96/2015 и 106/2015 ) а у складу са чланом 18 Статута Дома здравља « Др ЉубинкоЂорђевић « Сврљиг и одлуке Управног одбора број 560-1/2016___од 23.09.2016.године

Управни одбор Дома здравља « Др Љубинко Ђорђевић « Сврљиг

РАСПИСУЈЕ    К О Н К У Р С

за именовање директора Дома здравља « Др Љубинко Ђорђевић « у Сврљигу

1. За директора установе може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће посебне услове:
— висока школска спрема здравствене струке и завршена специјализација из делатности Дома здравља;
— најмање 5 година радног стажа по завршетку специјализације;
— висока школска спрема друге струке:  Правни или Економски факултет са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите.

2. Уз пријаву за конкурс кандидат је дужан да достави:
— оверену фотокопију дипломе о завршеној школи;
— извод из МКР (не старији од 6 месеци);
— уверење о држављанству (не старији од 6 месеци);
— потврда о радном стажу;
— уверење о здравственом стању (не старије од 6 месеци);
— уверење да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела за која се изриче безусловна казна затвора у трајању од најмање 6 месеци као и потврда суда да се против кандидата не води истражни поступак.

3. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

4. Конкурс се објављује на веб сајту Дома здравља, веб сајту Министарстваздравља и у листу „Послови„

5. Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања у листу „Послови„

Пријаве слати на адресу: Дом здравља « Др Љубинко Ђорђевић « 18360 Сврљиг, Хаџићева 40, са назнаком « за конкурс «.

Председник Управног одбора
Проф. др Мишко Живић

Службе дома здравља
Контакт информације